Pentateuch

 40,00 65,00

Beschrijving

In deze module staan de eerste vijf bijbelboeken centraal: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Wat leren zij over de relatie tussen God en mens?
Het ontstaan van de wereld, van de mens, van het volk Israël wordt besproken, evenals de verschillende visies die hierover bestaan.
Wie heeft eigenlijk deze vijf boeken met de daarin vermelde informatie opgeschreven? Als dit Mozes geweest is, hoe kan hij dan over zijn eigen sterven schrijven?
En wat kunnen we leren van de wijze waarop mensen als Abraham, Izaäk, Jacob, Jozef en Mozes God hebben ervaren? Hoe heeft God hen tijdens hun leven en werken duidelijk gemaakt wie Hij is?
De kennis van Gods wetgeving zoals die in de vijf boeken beschreven staat, speelt hierbij een grote rol, evenals inzicht in de door God ingestelde feesten en de door Hem geïnspireerde bouw van het ontmoetingshuis, de tabernakel.
Zo wordt in deze module de grondslag gelegd door het kennen van God zoals Hij Zich in de eerste periode van de wereld openbaart. Ook wordt uitvoerig stilgestaan bij het verbond van God dat zo’n belangrijke rol speelt in die tijd en in het vervolg van de Bijbel.
Daarnaast wordt ingegaan op onderwerpen als de geschiedenis van Kaïn en Abel, de problematiek van ‘het huwelijk van de zonen Gods’ (Gen. 6:1-4), en de tien plagen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave-Pentateuch