Hermeneutiek

 42,50 67,50

Beschrijving

Deze module heeft als doelstelling de student inzicht te geven in het belang en functioneren van de hermeneutiek binnen de theologie en valt uiteen in drie hoofddelen. Allereerst zal het vakgebied in groten lijnen wordt geschetst zodat de student een initieel inzicht krijgt in de kernbegrippen en vraagstukken binnen het aandachtsgebied. Op basis hiervan zal een raamwerk worden gecreƫerd waarbinnen verschillende hermeneutische posities kunnen worden verkend. Vervolgens vindt in het tweede hoofddeel deze verkenning zelf plaats waarbij op chronologische wijze, vanaf de tijd van de Bijbel tot aan hedendaagse ontwikkelingen, de gedane hermeneutische arbeid zal worden belicht. Hoewel dit uiteraard niet uitputtend kan, beoogd het vak desalniettemin de student een kernachtig begrip te geven van de verschillende ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden binnen de hermeneutiek. Tenslotte zal in het derde hoofddeel geprobeerd worden het voorafgegane samen te brengen in verscheidene hoofdlijnen van een evangelische hermeneutiek. Hierin zal specifiek aandacht worden gegeven aan de afbakening van een dergelijke kenschets ten opzichte van extreme hermeneutische posities. Bovendien zal er een brug worden geslagen naar de relevantie van een gezonde hermeneutische attitude en deze kernachtig worden besproken.

Inhoudsopgave

Inhoud_Hermeneutiek